De Bestuursorganen

Nationaal

De KBBB is een VZW die bestuurd wordt door een Raad van Bestuur en een Directiecomité, beide bijgestaan door drie commissies; De Sportcommissie, een Arbitragecommissie en een Jeugdcommissie.

De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter, afzonderlijk verkozen, een Algemeen Secretaris, de Nationale Penningmeester en een aantal (max tien) bestuurders gekozen door de Algemene Statutaire Vergadering voor een mandaat van 4 jaar. Na de Algemene vergadering is de RvB het hoogste orgaan van de Federatie.

Het Directiecomité wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, en bestaat uit de Algemeen Secretaris, De Voorzitters van de Gewesten, en de Voorzitters van de Nationale Commissies. Ook de adjunkt van de voorzitter van de Nationale Sportcommissie, de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en de Nationale Penningmeester zijn aanwezig, evenwel zonder stemrecht.
Algemeen gesteld kan het directiecomité omschreven worden als een coördinatie en overleg orgaan dat de werking tussen de gewesten en commissies coordineert, en eventueel advies uitbrengt aan de Raad van Bestuur.

De Nationale Commissies zijn verantwoordelijk voor hun specifiek onderdeel. Zij stellen de reglementen op en houden toezicht op de toepassing ervan. Zij nemen hun beslissingen binnen deze reglementen. Algemeen gesteld, bestaan de commissies uit een voorzitter benoemd door de Raad van Bestuur, en de hoofdverantwoordelijken van de gewesten voor de specifieke materie. De commissies kunnen ook andere personen coöpteren die wegens hun ervaring en/of bijzonder statuut de werking kunnen bevorderen.

Gewest Brabant

Het gewestbestuur is samengesteld uit een voorzitter en vijf tot twaalf leden verkozen, zonder aanduiding van functie, door de gewestelijke algemene vergadering, voor een periode van vier jaar.

Het gewestbestuur kiest onder zijn leden één of twee ondervoorzitters en duidt een secretaris, een penningmeester en een sportbestuurder aan. Onder de andere leden worden een verantwoordelijke voor de arbitrage en de jeugd en eventueel maximaal drie adjunct-sportbestuurders gekozen.

Districten Brussel en Leuven

Op analoge wijze wordt in de districten een districtsbestuur gekozen, samengesteld uit: een voorzitter, en drie tot zes leden. Ook hier worden een secretaris, een penningmeester, een sportbestuurder, een verantwoordelijke voor de arbitrage en een verantwoordelijke voor de jeugd aangeduid. Samen met de overeenkomstige verantwoordelijken op gewestvlak vormen zij de gewestelijke commissies.